Houden van reptielen in Belgie

Houden van reptielen in Belgie houdt in: VLAREM aanvragen

Onderstaande informatie komt van http://www.terravzw.org/

Bent u woonachtig in Belgie en heeft u reptielen dan adviseren wij u zeker lid te worden van deze vereniging

Wat?

 • Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning voor het Vlaams Gewest
 • Vlaams decreet betreffende de milieuvergunning: Belgisch Staatsblad 28/06/85
 • Titel I van het VLAREM : Besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning
 • Titel II van het VLAREM : Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne

Verdere toelichtingen

 • Titel I van het Vlarem wordt Vlarem I genoemd. Vlarem I bevat de procedures voor het bekomen van een milieuvergunning. In bijlage 1 is de rubriekenlijst opgenomen waar er onder rubriek 9 allerlei dieren werden ondergebracht, die onder de dierenliefhebberijen vallen.
 • Titel II of Vlarem II regelt de milieuvoorwaarden die van toepassing zijn op een hinderlijke inrichting. Er zijn geen specifieke milieuvoorwaarden die het Vlarem oplegt voor het houden of verkopen van reptielen.

Types vergunningen

In Vlarem I wordende verschillende types van vergunningen beschreven. Volgende types worden onderscheiden:

 • Vergunning van eerste klasse (klasse 1) de voor exploitatie van een vergunningsplichtige inrichting (niet van toepassing voor onze hobby)
 • Vergunning van tweede klasse (klasse 2) exploitatie van een vergunningsplichtige inrichting
 • Melding van derde klasse voor de exploitatie van een meldingsplichtige inrichting

Men bedoelt met inrichting een kadastraal perceel (of meerdere) waarop er een onder bijlage 1 van Vlarem I ingedeelde exploitatie plaatsvindt. Exploiteren betekent in de dierenliefhebberij het houden, kweken en/of verkopen van dieren in een (permanente) inrichting.

Als hinderlijk beschouwde instellingen

Titel I geeft eveneens een lijst van instellingen die als hinderlijk beschouwd, worden tesamen met het type vergunning dat er voor nodig is. Wat reptielen betreft is vooral volgende rubriek daar uit belangrijk

Rubriek

Omschrijvingen en subrubrieken

Klasse

9

Diergaarden e.d. (met uitzondering van inrichtingen waar huisdieren, landbouwdieren, gezelschapsdieren, vissen, schildpadden en elders vermelde dieren worden gehouden);

9.2.1

a)

Dierentuinen en –parken, safariparken

1

b)

Opvang- en verzorgingscentra voor gekwetste, verdwaalde en verzwakte wilde dieren, andere dan vogels

2

9.2.2.

Inrichtingen waar volgende dieren worden gehouden of verhandeld:

a)

Alle uitheemse zoogdieren, met uitzondering van deze bedoeld in rubriek 9.2.2.e, vanaf 1 dier

2

b)

Alle gifslangen en krokodillen, vanaf 1 dier

2

c)

Alle andere niet in sub a) of sub b) vermelde diersoorten die door hun agressiviteit, giftigheid of gedrag een gevaar inhouden (schorpioenen, zwarte weduwe, enz.) vanaf 1 dier

2

d)

Alle reptielen, andere dan deze vermeld in sub b) en sub c):

1.

tot en met 30 dieren

3

2.

van meer dan 30 dieren

2

.....


Dit betekent dus dat je vanaf 1 reptiel melding moet doen. Als je meer dan 30 reptielen hebt ben je verplicht een vergunning klasse 2 aan te vragen.
Ook voor gifslangen en krokodillen ben je verplicht een vergunning klasse 2 aan te vragen.
Schildpadden vormen een uitzondering en zijn niet meldings- of vergunningsplichtig

Klasse 3 = Meldingsplicht

 • Voor meer informatie kan je ook terecht op de Dienst Leefmilieu van je gemeente. Moest er hier discussie bestaan dan kan stuur je de melding aangetekend op.
 • Het meldingsformulier inzake exploitatie van een inrichting van klasse 3 (art. 2 en 42) kan je eveneens op de Dienst Leefmilieu van je gemeente krijgen, of downloaden van onze site.
 • Het meldingsformulier indienen bij het College van Burgemeester en Schepenen. Vanaf het ogenblik dat je dit gedaan hebt ben je in orde (ontvangstbewijs vragen, of bewijs van aangetekende zending bijhouden). Men kan een melding niet weigeren.
 • Meldingen zijn niet altijd gratis. De prijs wisselt van gemeente tot gemeente. Het is een éénmalige contantbelasting die men heft op sommige administratieve handelingen.
 • Het meldingsformulier inzake exploitatie van een inrichting van klasse 3 (art. 2 en 42) kan je eveneens op de Dienst Leefmilieu van je gemeente krijgen of hier downloaden (enkel TERRA leden) in MS Word formaat.

 

Hier kan je Vlarem 3 aanvraag downloaden

Waar kan je terecht?

 

Copyright          Location         Sitemap